Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

Prodávajícím je:
Ivana Brožová
Mořina 56, 267 17
IČO: 62926144
e-mail: info@ivabro.com
Vznik oprávnění dne 12. 7. 1995, zapsáno v Živnostenském rejstříku.

Podmínky uchovávání osobních údajů
 1. Vaše osobní údaje (jméno, příjmení, e-mail, adresa a telefon) zásadně neposkytuji žádné jiné straně. Slouží pouze pro účely zpracování vaší objednávky.

Uzavření kupní smlouvy
 1. Veškeré objednávky, podané prostřednictvím www.ivabro.com, jsou považovány za závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s platnými obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.
 2. Údaje uvedené kupujícím musí být pravdivé a přesné.
 3. Formulář elektronické objednávky vyplněný kupujícím je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká okamžikem převzetí objednaného zboží kupujícím.
 4. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.
 5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po zaplacení kupní ceny jeho převzetím.
 6. Kupující se zavazuje odebrat závazně objednané a zboží a zaplatit celkovou cenu a případně další poplatky (poštovné, balné, dobírka) uvedené v objednávce.
 7. Pokud kupující nesplní svůj závazek odebrat a zaplatit objednané zboží, má prodávající právo odmítnout další objednávky tohoto nakupujícího.
 8. Vyplněním objednávky dává kupující prodávajícímu souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. Tyto údaje smí použít prodávající pouze v rámci platných předpisů pro zajištění administrativy a účetnictví firmy.

Poštovné a způsob dopravy
 1. Náklady na balení a dodání zboží se vypočítají podle místa určení a nejsou součástí kupní ceny. Odesláním objednávky kupující souhlasí s tím, že tyto náklady musí být přidány do kupní ceny a zavazuje se je uhradit.
 2. Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu ve správné výši předem na účet prodávajícího (číslo účtu a cena včetně poštovného a balného mu bude sdělena po odeslání objednávky) nebo přes účet PayPal.
 3. Prodávající je povinnen odeslat  zboží kupujícímu po splnění této povinnosti neprodleně po připsání částky na jeho účet a je též povinen vystavit daňový doklad (fakturu) kupujícímu a zašle ji v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího nebo ji vloží do balíku se zbožím.

Osobní odběr
 1. Osobní odběr je možný na adrese prodávajícího ( Mořina 56)
 2. Osobní odběr je nutno předem telefonicky či jinak domluvit!

Reklamace
 1. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem elektronického obchodu a předpisy platnými v ČR při uzavření smlouvy.

Odstoupení od kupní smlouvy – vrácení zboží
 1. Kupující má právo podle odst. 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží (v nepoškozeném obalu), bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Zboží nelze vracet na dobírku. Po obdržení vráceného zboží prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Prodávající nevrací částku za poplatky související s odesláním zboží.

Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího, právo na změnu ceny
 1. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:
  1. zboží již bylo prodáno mimo www.ivabro.com, a změna se zde nestačila promítnout
  2. výrazným způsobem se změnila cena zboží.
   V těchto případech bude kupující neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup.
 2. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu v okamžiku potvrzení objednávky. Je-li platná cena totožná nebo nižší než na objednávce, zboží je dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky. Pokud je cena vyšší, než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího.

Závěrečná ustanovení
 1. Předáním objednávky kupující bez výhrad akceptuje cenu zboží, podmínky dodávky a veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den předání objednávky, jakož i v den odeslání objednaného zboží.
 2. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavec 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti právem České republiky.

Reklamační řád
 1. Vznikne-li na zboží dodaném elektronickým obchodem www.ivabro.com reklamační důvod, může kupující uplatnit reklamaci e-mailem nebo telefonicky.
 2. Písemné oznámení o zjištěných závadách uplatňuje kupující na e-mailové adrese: info@ivabro.com.
 3. Oznámení o závadách musí obsahovat: jméno kupujícího, adresu, telefonní číslo, e-mail (je-li k dispozici), číslo objednávky, podrobný popis závady a návrh na řešení vzniklé situace. Ve všech případech je třeba předložit kopii faktury a doklad o zaplacení a dodání zboží, jehož vady jsou reklamovány.
 4. Kupující je povinen před potvrzením převzetí zboží od přepravce zkontrolovat, zda zásilka nenese známky poškození vzniklého při přepravě. Pokud je obal poškozen, pak je kupující povinen dále na místě zkontrolovat, zda nedošlo k poškození zboží v zásilce. O případném poškození zboží je kupující povinen neprodleně informovat jak přepravce, tak prodávajícího, nejpozději však do dvou pracovních dnů od převzetí zboží. Upozornění: V případě poškození obalu ihned s dopravcem sepište protokol o poškození zásilky. Usnadní to další vyřizování reklamace.
 5. Prodávající informuje kupujícího do tří pracovních dnů po obdržení oznámení o závadách o následném postupu řešení reklamace.
 6. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkcí a škod vzniklých neodborným používáním, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi. Na vady tohoto druhu se nevztahuje případná poskytnutá záruka.